Haèng thuaän chuùng sanh
Tuøy hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn