Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TÂM YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH, TÂM YÊU THƯƠNG THANH TỊNH, TÂM BÁO ÂN, TÂM CẢM ÂN

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐÂY GỌI LÀ BÁO ÂN PHẬT

ĐÂY GỌI LÀ BÁO ÂN PHẬT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không