Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TÂM YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH, TÂM YÊU THƯƠNG THANH TỊNH, TÂM BÁO ÂN, TÂM CẢM ÂN

KHỞI NGUỒN CỦA TÂM YÊU THƯƠNG NẰM Ở HIẾU TÂM

KHỞI NGUỒN CỦA TÂM YÊU THƯƠNG NẰM Ở HIẾU TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

NẾU HIỂU RÕ CẦN BÁO ÂN TẤT CẢ, BÁO ÂN NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

HỘ PHÁP SO VỚI HOẰNG PHÁP CÒN QUAN TRỌNG HƠN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI NĂM THÌ QUÝ VỊ CÓ KHẢ NĂNG HOẰNG PHÁP, HỘ PHÁP

MƯỜI NĂM THÌ QUÝ VỊ CÓ KHẢ NĂNG HOẰNG PHÁP, HỘ PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH, TÂM YÊU THƯƠNG THANH TỊNH

TÂM YÊU THƯƠNG CHÂN THÀNH, TÂM YÊU THƯƠNG THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không