Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

BIỂN KHỔ VÔ BIÊN, QUAY ĐẦU LÀ BỜ

ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

ĐẠI NẠN TRƯỚC MẮT QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

QUAY ĐẦU LÀ BỜ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SIÊU VIỆT LỤC ĐẠO MỚI RA KHỎI BIỂN KHỔ

SIÊU VIỆT LỤC ĐẠO MỚI RA KHỎI BIỂN KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không