Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

BỘ LUẬN TẬP

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 136
VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Bồ Tát Thiên Thân

Số bài: 3
TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

TỊNH ĐỘ THẬP NGHỊ LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Trí Giả

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

PHẬT THUYẾT LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Ngài Thiên Thân Bồ Tát

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 8
LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP MINH MÔN

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 7