Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

BỘ TẠP TẠNG

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

LIÊN TRÌ CẢNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 223
PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế, Đời Đường

Số bài: 100
TRÚC SONG TÙY BÚT

TRÚC SONG TÙY BÚT

Giảng giải: Đại Sư Liên Trì

Số bài: 320
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG GIẢNG KÝ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 253
PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

PHẬT THUYẾT KINH KIM CANG YẾU NGHĨA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 5
PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH PHÁT KHỞI BỒ TÁT THÙ THẮNG CHÍ NHẠO GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 17
DI GIÁO TAM KINH

DI GIÁO TAM KINH

Giảng giải: Đại Sư Ngẫu Ích

Số bài: 11
QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM GIẢNG KÝ

Giảng giải: Pháp Sư Diễn Bồi

Số bài: 25
PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA

PHẬT THUYẾT KINH ĐẠI THỪA LÝ THÚ LỤC BA LA MẬT ĐA

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Đề Vân Bát Nhã, Đời Đường

Số bài: 10
PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH DƯỢC SƯ GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4
PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH ĐỊA TẠNG BỒ TÁT BỔN NGUYỆN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 15
PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

PHẬT THUYẾT KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 43
KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

KINH PHÁP BẢO ĐÀN GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 10
VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

VĨNH GIA CHỨNG ĐẠO CA GIẢNG GIẢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa

Số bài: 4