Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

BUÔNG XẢ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC QUÝ VỊ LIỀN THẤY ĐƯỢC

BUÔNG XẢ KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM, PHÂN BIỆT CHẤP TRƯỚC QUÝ VỊ LIỀN THẤY ĐƯỢC
0