Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

BUÔNG XẢ MỘT PHẦN THÌ NHÌN THẤU MỘT PHẦN

BUÔNG XẢ MỘT PHẦN THÌ NHÌN THẤU MỘT PHẦN

BUÔNG XẢ MỘT PHẦN THÌ NHÌN THẤU MỘT PHẦN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

BUÔNG XẢ CHẤP TRƯỚC MỚI THOÁT KHỎI LUÂN HỒI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

BUÔNG XẢ HẾT, TẤT CẢ TÙY THUẬN TỰ NHIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

BUÔNG XẢ VẠN DUYÊN, NHẤT TÂM CHUYÊN CHÚ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỂU RÕ RỒI, MINH BẠCH RỒI, TA CẦN PHẢI BUÔNG XẢ

HIỂU RÕ RỒI, MINH BẠCH RỒI, TA CẦN PHẢI BUÔNG XẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, CHÍNH LÀ HỌC BUÔNG XẢ

HỌC PHẬT KHÔNG CÓ GÌ KHÁC, CHÍNH LÀ HỌC BUÔNG XẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP CÒN BUÔNG XẢ, HÀ HUỐNG PHI PHÁP

PHÁP CÒN BUÔNG XẢ, HÀ HUỐNG PHI PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI BUÔNG XẢ RỒI, CÁC PHÁP ĐỀU CÓ THỂ KHỞI SANH

SAU KHI BUÔNG XẢ RỒI, CÁC PHÁP ĐỀU CÓ THỂ KHỞI SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không