Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CÁC BỘ KHÁC

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

PHẬT THUYẾT KINH DI LẶC HẠ SANH THÀNH PHẬT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, Đời Tây Tấn