Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CẦN TU GIỚI ĐỊNH HUỆ, DIỆT TRỪ THAM SÂN SI

BẠN ĐOẠN DỨT THAM SÂN SI THÌ BẠN CHỨNG ĐƯỢC A LA HÁN

BẠN ĐOẠN DỨT THAM SÂN SI THÌ BẠN CHỨNG ĐƯỢC A LA HÁN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

BUÔNG BỎ THAM SÂN SI MẠN, CÁC CĂN SẼ TỊNH TỊCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Ý NIỆM THAM SÂN SI LÀ LUÂN HỒI LỤC ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

CÔNG ĐỨC LÀ GIỚI ĐỊNH HUỆ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

TAM HỌC GIỚI ĐỊNH HUỆ CÓ THỨ LỚP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MẶT TRÁI CỦA GIỚI ĐỊNH TUỆ LÀ THAM SÂN SI

MẶT TRÁI CỦA GIỚI ĐỊNH TUỆ LÀ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN NGHI NGÀI KHÔNG CÒN NỮA

THAM SÂN SI MẠN NGHI NGÀI KHÔNG CÒN NỮA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN CÁC BẬC CỔ ĐỨC XƯA NAY NÓI RẤT NHIỀU

THAM SÂN SI MẠN CÁC BẬC CỔ ĐỨC XƯA NAY NÓI RẤT NHIỀU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

THAM SÂN SI MẠN NGHI ĐÂY GỌI LÀ NGŨ ĐỘC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không