Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHÂN THÀNH CUNG KÍNH ĐẾN CỰC ĐIỂM, NÊN NGÀI ĐẠT ĐƯỢC VẠN PHẦN LỢI ÍCH

CHÂN THÀNH CUNG KÍNH ĐẾN CỰC ĐIỂM, NÊN NGÀI ĐẠT ĐƯỢC VẠN PHẦN LỢI ÍCH
0