Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐỜI NÀY TÔI PHẢI VÃNG SANH, NGƯỜI NÀY THẬT SỰ GIÁC NGỘ

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

PHẬT LÀ GIÁC NGỘ, PHÁP LÀ CHÁNH PHÁP, TĂNG LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE ĐƯỢC HỌ LIỀN GIÁC NGỘ, CẦU NGUYỆN VÃNG SANH

NGHE ĐƯỢC HỌ LIỀN GIÁC NGỘ, CẦU NGUYỆN VÃNG SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GỌI LÀ BỔN GIÁC, NÓ VỐN DĨ LÀ GIÁC NGỘ

GỌI LÀ BỔN GIÁC, NÓ VỐN DĨ LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

THẬT SỰ BUÔNG BỎ RỒI, THÌ MỚI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ

CẢNH GIỚI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ CÁI GÌ? BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ CÁI GÌ? BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

BỒ ĐỀ LÀ GIÁC NGỘ, PHÁ MÊ KHAI NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LINH HỒN LÀ MÊ, LINH TÁNH LÀ GIÁC NGỘ

LINH HỒN LÀ MÊ, LINH TÁNH LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

GIÁC NGỘ RỒI THÌ GỌI LÀ TRÍ, MÊ RỒI THÌ GỌI LÀ TÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không