Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHỈ CÓ PHẬT BỒ TÁT MỚI CÓ PHƯƠNG TIỆN KHÉO LÉO GIÚP CHO CHÚNG TA PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI

CHỈ CÓ PHẬT BỒ TÁT MỚI CÓ PHƯƠNG TIỆN KHÉO LÉO GIÚP CHO CHÚNG TA PHÁ MÊ KHAI NGỘ, LÌA KHỔ ĐƯỢC VUI
0