Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHƯ PHẬT BỒ TÁT TỪ THUỶ ĐẾN CHUNG VẪN KHÔNG RỜI THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO

GIỚI LUẬT LÀ KHOA MỤC CHUNG

GIỚI LUẬT LÀ KHOA MỤC CHUNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

NHÂN QUẢ CỦA SÁT SINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

ĂN THỊT CHÍNH LÀ OAN OAN TƯƠNG BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

HIỆN NAY KHÔNG THỂ ĂN THỊT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

THỜI NAY ĂN THỊT ĐỘNG VẬT CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

THAM SÂN SI, ĐÂY LÀ ÁC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không