Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG PHẬT PHÁP VÌ CHÚNG TA ĐANG MÊ HOẶC CHƯA KHAI NGỘ

CHÚNG TA PHẢI SỬ DỤNG PHẬT PHÁP VÌ CHÚNG TA ĐANG MÊ HOẶC CHƯA KHAI NGỘ
0