Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

❁ CHÚNG TA SINH VÀO LỤC ĐẠO ĐỂ TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG

❁ HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

❁ HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ CHẲNG THỂ VƯỢT QUA LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

❁ CHẲNG THỂ VƯỢT QUA LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NGÀI ĐẾN LỤC ĐẠO ĐỂ THAM QUAN, THAM HỎI

❁ NGÀI ĐẾN LỤC ĐẠO ĐỂ THAM QUAN, THAM HỎI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TRONG LỤC ĐẠO LÀ THỜI GIAN CÓ KHÁC NHAU

❁ TRONG LỤC ĐẠO LÀ THỜI GIAN CÓ KHÁC NHAU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không