Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHÚNG TA SINH VÀO LỤC ĐẠO ĐỂ TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

HỌ LÀ PHÀM PHU LỤC ĐẠO CHÍNH HIỆU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO

VẬY HỌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG THOÁI LUI ĐẾN LỤC ĐẠO

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CHẲNG THỂ VƯỢT QUA LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

CHẲNG THỂ VƯỢT QUA LỤC ĐẠO LUÂN HỒI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGÀI ĐẾN LỤC ĐẠO ĐỂ THAM QUAN, THAM HỎI

NGÀI ĐẾN LỤC ĐẠO ĐỂ THAM QUAN, THAM HỎI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TRONG LỤC ĐẠO LÀ THỜI GIAN CÓ KHÁC NHAU

TRONG LỤC ĐẠO LÀ THỜI GIAN CÓ KHÁC NHAU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không