Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHÚNG TA SINH VÀO LỤC ĐẠO ĐỂ TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG

CHẤP TƯỚNG LÀ LỤC ĐẠO PHÀM PHU

CHẤP TƯỚNG LÀ LỤC ĐẠO PHÀM PHU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không