Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

CHÚNG TA SINH VÀO LỤC ĐẠO ĐỂ TIÊU NGHIỆP CHƯỚNG