Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN CÓ ĐẦY ĐỦ

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

BUÔNG XUỐNG LÀ TRỞ VỀ TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

CÓ CÙNG TỰ TÁNH TỨC LÀ CÓ CÙNG MỘT THỂ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CỨU CÁNH BỈ NGẠN LÀ NIỆM NIỆM TƯƠNG ỨNG TỰ TÁNH

CỨU CÁNH BỈ NGẠN LÀ NIỆM NIỆM TƯƠNG ỨNG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

ĐÂU NGỜ TỰ TÁNH VỐN KHÔNG DAO ĐỘNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

ĐÓ CHÍNH LÀ MINH ĐỨC Ở TRONG TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

HỌ NGÀY CÀNG GẦN VỚI TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không