Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA, LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG, HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?

ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA, LOẠI BỆNH ĐỘC NÀY RẤT HUNG, HIỆN TẠI TỔ CHỨC VỆ SINH ĐANG QUÁN SÁT CHẶT CHẼ, SỢ CÁI GÌ?
0