Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

❁ ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHƯỚNG NGẠI TA, PHẢI SANH TÂM CUNG KÍNH, TÂM CẢM ƠN

❁ HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

❁ HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

❁ TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

❁ TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ ĐỐI VỚI MỘT HẠT VI TRẦN CŨNG CUNG KÍNH

❁ ĐỐI VỚI MỘT HẠT VI TRẦN CŨNG CUNG KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không