Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHƯỚNG NGẠI TA, PHẢI SANH TÂM CUNG KÍNH, TÂM CẢM ƠN

ĐÓ LÀ DẠY CHO CHÚNG TA PHẢI KHIÊM HƯ, PHẢI CUNG KÍNH

ĐÓ LÀ DẠY CHO CHÚNG TA PHẢI KHIÊM HƯ, PHẢI CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

TIẾP VẬT PHẢI CHÂN THÀNH, PHẢI CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI VỚI MỘT HẠT VI TRẦN CŨNG CUNG KÍNH

ĐỐI VỚI MỘT HẠT VI TRẦN CŨNG CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

TÂM CUNG KÍNH NÀY LÀ GÌ? LÀ TÁNH ĐỨC TỰ NHIÊN LƯU XUẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không