Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHƯỚNG NGẠI TA, PHẢI SANH TÂM CUNG KÍNH, TÂM CẢM ƠN

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HÒA CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

CHUNG SỐNG HOÀ BÌNH, ĐỐI XỬ BÌNH ĐẲNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không