Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CHƯỚNG NGẠI TA, PHẢI SANH TÂM CUNG KÍNH, TÂM CẢM ƠN

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

THẾ GIỚI LOÀI NGƯỜI SẼ ĐI VỀ ĐÂU?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 3
HÀI HOÀ CỨU VÃN NGUY CƠ

HÀI HOÀ CỨU VÃN NGUY CƠ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 7
HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

HỌC SỰ KHIÊM HẠ VÀ CUNG KÍNH CỦA NGƯỜI XƯA

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không