Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐƯỢC NGHE KINH, NGHE PHÁP PHƯỚC ĐỨC PHẢI LỚN

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

NGHE KINH PHẢI TIÊU QUY TỰ TÁNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ CỔ ĐẠI ĐỨC CHỈ DẠY CHÚNG TA NGHE KINH

ĐÂY LÀ CỔ ĐẠI ĐỨC CHỈ DẠY CHÚNG TA NGHE KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

KHI NGHE GIẢNG KINH PHẢI LÌA TƯỚNG MÔN THUYẾT

KHI NGHE GIẢNG KINH PHẢI LÌA TƯỚNG MÔN THUYẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỖI NGÀY NGHE KINH, NGHE KINH THÌ NGHE NHƯ THẾ NÀO?

MỖI NGÀY NGHE KINH, NGHE KINH THÌ NGHE NHƯ THẾ NÀO?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT NGÀY TÁM TIẾNG, TỐT NHẤT LÀ MƯỜI TIẾNG NGHE KINH

MỘT NGÀY TÁM TIẾNG, TỐT NHẤT LÀ MƯỜI TIẾNG NGHE KINH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH LÀ GIÚP TA HIỂU, ĐỌC KINH LÀ GIÚP TA TU

NGHE KINH LÀ GIÚP TA HIỂU, ĐỌC KINH LÀ GIÚP TA TU

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH LÀ NIỆM PHẬT

NGHE KINH LÀ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGHE KINH SẼ GIÚP TA ĐOẠN NGHI SINH TÍN

NGHE KINH SẼ GIÚP TA ĐOẠN NGHI SINH TÍN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không