Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐƯỢC NGHE KINH, NGHE PHÁP PHƯỚC ĐỨC PHẢI LỚN

CÓ MẤY AI NGHE PHÁP MÀ CÓ THỂ THẬT SỰ GIÁC NGỘ?

CÓ MẤY AI NGHE PHÁP MÀ CÓ THỂ THẬT SỰ GIÁC NGỘ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY CHÍNH LÀ DÙNG THÂN THUYẾT PHÁP

ĐÂY CHÍNH LÀ DÙNG THÂN THUYẾT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY LÀ PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CỦA PHẬT THUYẾT PHÁP

ĐÂY LÀ PHƯƠNG TIỆN THIỆN XẢO CỦA PHẬT THUYẾT PHÁP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT THUYẾT PHÁP LÀ CHÂN THẬT, THẬT SẼ KHÔNG THAY ĐỔI

PHẬT THUYẾT PHÁP LÀ CHÂN THẬT, THẬT SẼ KHÔNG THAY ĐỔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không