Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

ĐƯỢC NGHE KINH, NGHE PHÁP PHƯỚC ĐỨC PHẢI LỚN