Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

GIẢNG KINH KIM CANG, MỚI GIẢNG ĐƯỢC MƯỜI BỐN, CÒN LẠI BA MƯƠI BỐN, NGÀI ĐÃ KHAI NGỘ

GIẢNG KINH KIM CANG, MỚI GIẢNG ĐƯỢC MƯỜI BỐN, CÒN LẠI BA MƯƠI BỐN, NGÀI ĐÃ KHAI NGỘ
0