Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

GIỚI THIỆU VỀ HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG