Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

GIÚP HỌ ĐOẠN PHIỀN NÃO, GIÚP HỌ CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH

GIÚP HỌ ĐOẠN PHIỀN NÃO, GIÚP HỌ CHUYỂN MÊ KHAI NGỘ, CHUYỂN PHÀM THÀNH THÁNH
0