Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

HIỆN GIỜ NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT ĐÔNG, NHƯNG RẤT ÍT NGƯỜI TIN PHẬT

TÍN THỌ PHỤNG HÀNH, VÌ NGƯỜI DIỄN THUYẾT

TÍN THỌ PHỤNG HÀNH, VÌ NGƯỜI DIỄN THUYẾT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÃ CÓ TÍN VÀ NGUYỆN THÌ HẠNH RẤT QUAN TRỌNG

ĐÃ CÓ TÍN VÀ NGUYỆN THÌ HẠNH RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI VỚI BỘ KINH NÀY PHẢI CÓ TÍN NGUYỆN KIÊN ĐỊNH

ĐỐI VỚI BỘ KINH NÀY PHẢI CÓ TÍN NGUYỆN KIÊN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN TÂM LÀ CĂN NGUYÊN ĐỂ CHÚNG TA VÀO ĐẠO THÀNH PHẬT

TÍN TÂM LÀ CĂN NGUYÊN ĐỂ CHÚNG TA VÀO ĐẠO THÀNH PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM LÀ ĐƯỢC

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM LÀ ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ

TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI HỌC PHẬT RỒI TÍN TÂM LIỀN VÔ CÙNG KIÊN ĐỊNH

SAU KHI HỌC PHẬT RỒI TÍN TÂM LIỀN VÔ CÙNG KIÊN ĐỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không