Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

HIỆN GIỜ NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT ĐÔNG, NHƯNG RẤT ÍT NGƯỜI TIN PHẬT

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG

NHẤT TÂM NIỆM PHẬT, ĐIỀU NÀY QUAN TRỌNG

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, CẢI TÀ QUY CHÁNH

ĐOAN CHÁNH TÂM NIỆM, CẢI TÀ QUY CHÁNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

TÍN NGUYỆN TRÌ DANH LÀ LỢI ÍCH VÔ LƯỢNG VÔ BIÊN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ

TÍN TÂM HỌC PHẬT TRỊ LÀNH BỆNH KHỔ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

TÍN TÂM CHƯA SANH THÌ LÀM SAO PHÁT TÂM ĐƯỢC?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không