Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

HIỆN GIỜ THỜI GIAN NGHE KINH CỦA CHÚNG TA VẪN LÀ QUÁ NGẮN

HIỆN GIỜ THỜI GIAN NGHE KINH 

CỦA CHÚNG TA VẪN LÀ QUÁ NGẮN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Tại vì sao chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày còn có rất nhiều sự việc không như ý?

Từ những sự thật này để quán sát, chúng ta liền có thể tỉnh ngộ ra, thời gian tu tích công đức của chúng ta quá ngắn, thời gian tùy thuận phiền não tập khí quá dài.

Bạn xem, một tuần lễ bảy ngày, một ngày hai mươi bốn giờ đồng hồ, bảy ngày bao nhiêu giờ đồng hồ?

Đến nơi đây để nghe Kinh mới có hai giờ đồng hồ, bảy ngày mới tu hai giờ đồng hồ, thời gian khác đều là tùy thuận phiền não tập khí, cho nên việc không vừa ý đều là thường đến tám chín.

Nếu như mỗi ngày đều có thể tu hai giờ đồng hồ, tình hình liền không như nhau. Ngay trong tưởng tượng của chúng ta, có được ba đến năm năm, cảnh giới của bạn liền chuyển đổi. Hiện tại thời gian nghe Kinh của chúng ta vẫn là quá ngắn.

***