Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

KHAI THỊ GỬI ĐẾN ĐỒNG TU VIỆT NAM, LÀM SAO ĐỂ XÃ HỘI AN ĐỊNH HÀI HÒA THỐNG NHẤT, THẾ GIỚI HÒA BÌNH?

KHAI THỊ GỬI ĐẾN ĐỒNG TU VIỆT NAM, LÀM SAO ĐỂ XÃ HỘI AN ĐỊNH HÀI HÒA THỐNG NHẤT, THẾ GIỚI HÒA BÌNH?
0