Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

HẾT THẢY MỌI VIỆC ĐỀU KHỞI LÀM TỪ TÂM CHÂN THÀNH

HẾT THẢY MỌI VIỆC ĐỀU KHỞI LÀM TỪ TÂM CHÂN THÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

ĐÓ LÀ TÂM CUNG KÍNH CHÂN THÀNH VƯỢT TRÊN THẦY MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HẾT THẢY MỌI VIỆC ĐỀU KHỞI LÀM TỪ TÂM CHÂN THÀNH

HẾT THẢY MỌI VIỆC ĐỀU KHỞI LÀM TỪ TÂM CHÂN THÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không