Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

NGƯỜI CHÂN THÀNH TÂM LÀ ĐỊNH, TÂM LÀ THANH TỊNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

CẦN PHẢI DÙNG TÂM CHÂN THÀNH MỘT MÔN THÂM NHẬP

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

TÂM CHÂN THÀNH CẢM ÂN SỨC MẠNH ẤY RẤT SÂU DÀY

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

TÂM THÁI HỌC TẬP CHÂN THÀNH, CUNG KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không