Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

KINH PHẬT THUYẾT TU HỌC THEO TỊNH ĐỘ

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

* VÃNG SANH TỊNH ĐỘ LUẬN GIẢNG YẾU

Trước tác: Ngài Bồ Tát Thiên Thân
Việt dịch: Hồng Nhơn

Số bài: 3