Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

LÀ KHAI NGỘ RỒI, Ý NGHĨA TRONG KINH ĐIỂN BẠN LIỀN MINH BẠCH, BIẾT MỘT CÁCH TỰ NHIÊN

LÀ KHAI NGỘ RỒI, Ý NGHĨA TRONG KINH ĐIỂN BẠN LIỀN MINH BẠCH, BIẾT MỘT CÁCH TỰ NHIÊN
0