Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH ĐỀ MỤC

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH ĐỀ MỤC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN MỘT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN HAI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH BÀI TỰA - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH GIỚI TƯỚNG

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIẢI THÍCH VĂN LUẬT - GIẢI THÍCH GIỚI TƯỚNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN MỘT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN MỘT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN HAI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI DÂM - PHẦN HAI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TRỘM CẤP

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TRỘM CẤP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI SÁT

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI SÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỌNG NGỮ

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỌNG NGỮ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI HAI THÂN NAM NỮ CHẠM NHAU

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI HAI THÂN NAM NỮ CHẠM NHAU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÂM NHIỄM Ô PHẠM TÁM VIỆC

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÂM NHIỄM Ô PHẠM TÁM VIỆC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI CHE GIẤU TỘI NẶNG CỦA NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI CHE GIẤU TỘI NẶNG CỦA NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÙY THUẬN TỲ KHEO BỊ CỬ TỘI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI TÙY THUẬN TỲ KHEO BỊ CỬ TỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LÀM MAI MỐI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LÀM MAI MỐI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VÔ CỚ HỦY BÁNG NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VÔ CỚ HỦY BÁNG NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LẤY MỘT CHÚT PHẦN VÔ CỚ PHỈ BÁNG NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI LẤY MỘT CHÚT PHẦN VÔ CỚ PHỈ BÁNG NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐẾN QUAN THƯA KIỆN NGƯỜI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐẾN QUAN THƯA KIỆN NGƯỜI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐỘ NỮ GIỚI XUẤT GIA

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI ĐỘ NỮ GIỚI XUẤT GIA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỘI GIẢI TỘI CHO NI BỊ TỘI

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI VỘI GIẢI TỘI CHO NI BỊ TỘI

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI MỘT MÌNH LỘI QUA NƯỚC - VÀO THÔN VÀ ĐI SAU

LUẬT TỨ PHẦN TỲ KHEO NI GIỚI BỔN NGHĨA - GIỚI MỘT MÌNH LỘI QUA NƯỚC - VÀO THÔN VÀ ĐI SAU

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Phật Ðà Da Xá, Ngài Tam Tạng Pháp Sư Trúc Phật Niệm, Đời Dao Tần