Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

MỘT PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH, MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

LỄ KÍNH LÀ ÁI, LÀ BIỂU HIỆN CỦA ÁI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁN THÁN LÀ NHƯ LAI, LỄ KÍNH LÀ CHƯ PHẬT

TÁN THÁN LÀ NHƯ LAI, LỄ KÍNH LÀ CHƯ PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

TẤT CẢ ĐỀU Ở NƠI HAI CHỮ THÀNH KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGUYÊN NHÂN ĐỀU Ở CHỖ NÀY, ĐEM HIẾU KÍNH BỎ ĐI

NGUYÊN NHÂN ĐỀU Ở CHỖ NÀY, ĐEM HIẾU KÍNH BỎ ĐI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

SƯ ĐẠO LÀ TÔN KÍNH NHẤT!

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM CUNG KÍNH CỦA PHỤ HUYNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

TÂM CUNG KÍNH CỦA PHỤ HUYNH LÀ QUAN TRỌNG NHẤT

Giảng giải: Thầy Giáo Trần Đại Huệ

PHẢI THỂ HIỆN TÂM CUNG KÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LỚN

PHẢI THỂ HIỆN TÂM CUNG KÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI LỚN

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức

CHÀO CÚI SÂU, LẠY CUNG KÍNH

CHÀO CÚI SÂU, LẠY CUNG KÍNH

Giảng giải: Pháp Sư Thành Đức