Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

MUỐN KHẲNG ĐỊNH CHẮC PHẦN VÃNG SANH THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI THÂM GIẢI NGHĨA THÚ, Y GIÁO PHỤNG HÀNH

MUỐN KHẲNG ĐỊNH CHẮC PHẦN

VÃNG SANH THÌ NHẤT ĐỊNH PHẢI

THÂM GIẢI NGHĨA THÚ,

Y GIÁO PHỤNG HÀNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Đại đức xưa đã nói rất nhiều đến ba bậc chín phẩm. Tôi giảng bộ Kinh này, tôi đã nói những lời không giống như đại đức xưa nói.

Tôi cho rằng, nếu như chúng ta đem những đạo lý đã giảng trên Kinh Vô Lượng Thọ, những giáo huấn đã giảng làm được đến một trăm phần trăm thì khẳng định là vãng sanh Thượng Thượng Phẩm.

Nếu như chúng ta không có năng lực làm hết được, chỉ có thể làm được chín mươi phần trăm, vẫn còn một phần làm không được, nghĩa là bạn có thể làm được chín mươi phần trăm, vẫn còn mười phần trăm chưa làm được, bạn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới là Thượng Trung Phẩm vãng sanh.

Nếu như bạn chỉ có thể làm được tám mươi phần trăm, còn hai mươi phần trăm chưa làm được, vậy thì giảm xuống, bạn chính là thượng phẩm Hạ Sanh.

Cứ như vậy giảm xuống từng bậc từng bậc một, giảm đến cuối cùng là Hạ Hạ Phẩm vãng sanh thì chí ít phải làm được đến hai mươi phần trăm, tám mươi phần trăm làm không được, có thể làm được hai mươi phần trăm thì Hạ Hạ Phẩm vãng sanh.

Nếu như hai mươi phần trăm này mà làm cũng không được, vậy thì vãng sanh rất khó nói, bạn sẽ không chắc chắn, vậy thì hoàn toàn nhờ vào sự vận may của bạn lúc lâm chung.

Vận may tốt gặp được thiện tri thức giúp đỡ bạn trợ niệm, nhắc nhở bạn thì có khả năng vãng sanh. Lúc lâm chung nếu như duyên không tốt, bản thân sẽ không chắc là có thể vãng sanh.

Chúng ta hiện tại nếu cầu thì cầu chính mình phải nắm chắc. Trong trường hợp không có ai trợ niệm, không có ai để mà giúp đỡ, muốn khẳng định chắc phần vãng sanh thì nhất định phải thâm giải nghĩa thú, y giáo phụng hành. Việc này không thể không hiểu.

***