Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

NẾU KHÔNG CÓ HAI CÁI GỐC NHO VÀ ĐẠO NÀY THẬP THIỆN NGHIỆP ĐẠO BẠN LÀM KHÔNG ĐƯỢC

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

NGŨ GIỚI VÀ THẬP THIỆN CÓ SAI KHẮP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH PHẢI TU THẬP THIỆN NGHIỆP

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH PHẢI TU THẬP THIỆN NGHIỆP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HỌC VIỆN HÁN HỌC CÓ NHO THÍCH ĐẠO

HỌC VIỆN HÁN HỌC CÓ NHO THÍCH ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ VÌ LỢI ÍCH NHỎ NHOI MÀ PHÓNG HOẢ ĐỐT RỪNG

CHỈ VÌ LỢI ÍCH NHỎ NHOI MÀ PHÓNG HOẢ ĐỐT RỪNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NỀN GIÁO DỤC CỘI RỄ LÀ ĐỆ TỬ QUY CỦA NHÀ NHO

NỀN GIÁO DỤC CỘI RỄ LÀ ĐỆ TỬ QUY CỦA NHÀ NHO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không