Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

NẾU KHÔNG CÓ TÂM CHÂN THÀNH CUNG KÍNH DÙ THÁNH NHÂN DẠY QUÝ VỊ CŨNG KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH

NẾU KHÔNG CÓ TÂM CHÂN THÀNH CUNG KÍNH DÙ THÁNH NHÂN DẠY QUÝ VỊ CŨNG KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC LỢI ÍCH
0