Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

NGÀI KHAI NGỘ THẾ NÀO? QUÝ VỊ NGHĨ XEM GIỚI ĐỊNH TUỆ THẾ NÀO?

NGÀI KHAI NGỘ THẾ NÀO? QUÝ VỊ NGHĨ XEM GIỚI ĐỊNH TUỆ THẾ NÀO?
0