Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

NGƯỜI TU ĐƯỢC NGŨ GIỚI THẬP THIỆN, MỚI CÓ THỂ ĐƯỢC THÂN NGƯỜI

TAM QUY NGŨ GIỚI

TAM QUY NGŨ GIỚI

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

TRUYỀN THỌ TAM QUY NGŨ GIỚI NĂM 2006

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

PHẨM KINH NÀY NÓI CHO CHÚNG TA NĂM GIỚI, MƯỜI THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

CHÚNG TA ĐƯỢC THÂN NGƯỜI, THÂN NGƯỜI LÀ THIỆN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT TIỂU QUANG TỬ TỔ CHỨC LẠI THÀNH MỘT THÂN NGƯỜI

MỘT TIỂU QUANG TỬ TỔ CHỨC LẠI THÀNH MỘT THÂN NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẢI LÀM NGƯỜI TỐT, NHẤT ĐỊNH DỐC HẾT BỔN PHẬN

PHẢI LÀM NGƯỜI TỐT, NHẤT ĐỊNH DỐC HẾT BỔN PHẬN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không