Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

NHÂN VẬT PHẬT GIÁO THẾ GIỚI PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG NGƯỜI CÓ CÔNG PHỤC HƯNG TÔNG TỊNH ĐỘ THỜI HIỆN ĐẠI