Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

THỰC TIỄN ĐỆ TỬ QUY, THỰC TIỄN CẢM ỨNG THIÊN, THỰC TIỄN THẬP THIỆN NGHIỆP