Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

PHÁT BỒ ĐỀ TÂM, NHẤT HƯỚNG CHUYÊN NIỆM

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Ở TRONG TÂM BỒ ĐỀ KHÔNG CÓ THAM SÂN SI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẠN CHỈ CẦN VĂN DANH THÌ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

BẠN CHỈ CẦN VĂN DANH THÌ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

KHUYÊN PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN

Giảng giải: Đại Sư Thật Hiền

Số bài: 11
QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

QUÝ VỊ PHẢI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

SAU KHI PHÁT BỒ ĐỀ TÂM THÌ CẦN TIN SÂU NHÂN QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

TÂM BỒ ĐỀ RỐT CUỘC LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

TÂM BỒ ĐỀ TỨC LÀ TÂM CẦU CHÂN ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

TÍN NGUYỆN LÀ PHÁT BỒ ĐỀ TÂM

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không