Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

PHẬT THUYẾT KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT SỚ SAO DIỄN NGHĨA