Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

PHIM TRUYỆN VỀ LUÂN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHÂN QUẢ, CẢI TẠO VẬN MẠNG

PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN - CƯ SĨ VIÊN HOÀNG

PHIM TRUYỆN LIỄU PHÀM TỨ HUẤN - CƯ SĨ VIÊN HOÀNG

Cố Vấn Tổng Chỉ Đạo: Pháp Sư Tịnh Không

Số bài: 23
PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

PHẬT THUYẾT KINH TRƯỜNG THỌ DIỆT TỘI HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI

Hán dịch: Tam Tạng Sa Môn Phật Đà Ba Ly, Đời Đường
Việt dịch: Sa Môn Thích Thiện Thông

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ

Tác giả: Cư Sĩ Giang Dật Tử

PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - OAN HỒN ĐÒI MẠNG

PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - OAN HỒN ĐÒI MẠNG

Đạo Diễn: Tịnh Tông Học Hội Malaysia

PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - NGHỊCH DUYÊN

PHIM TRUYỆN PHẬT GIÁO - NGHỊCH DUYÊN

Đạo Diễn: Tịnh Tông Học Hội Malaysia