Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

PHƯỚC BÁO TỪ ĐỨC HẠNH MÀ SINH RA

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

ĐẠO ĐỨC VÀ TRÍ TUỆ CỦA THIÊN NHÂN CAO HƠN CON NGƯỜI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không