Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

❁ KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

❁ KHAI THỊ, KHAI NGỘ ĐỀU LÀ VÌ NGƯỜI DIỄN NÓI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

❁ KHÔNG CÓ KHAI NGỘ THÌ KHÔNG XEM LÀ THÀNH TỰU

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

❁ PHƯƠNG PHÁP KHAI NGỘ CỦA THÁNH HIỀN NHÂN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

❁ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

❁ NHÌN THẤY CÂY BÁU HỌ CÓ THỂ KHAI NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không