Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Chúng sinh tự mình giác ngộ tự mình độ mình

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

QUANG MINH TƯỢNG TRƯNG GIÁC NGỘ, THẤU TRIỆT

QUANG MINH TƯỢNG TRƯNG GIÁC NGỘ, THẤU TRIỆT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không