Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

* QUANG MINH TƯỢNG TRƯNG GIÁC NGỘ, THẤU TRIỆT

* QUANG MINH TƯỢNG TRƯNG GIÁC NGỘ, THẤU TRIỆT

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

* GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

* NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

* NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không