Haèng thuaän chuùng sanh
Tuyø hyû coâng ñöùc

tinhdo.edu.vn

QUÝ VỊ GIÁC NGỘ SẼ DẪN DẮT NHIỀU NGƯỜI CÙNG GIÁC NGỘ

ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỀU CHÚNG TA PHẢI SUY XÉT, PHẢI GIÁC NGỘ

ĐÂY CHÍNH LÀ ĐIỀU CHÚNG TA PHẢI SUY XÉT, PHẢI GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

GIÁC NGỘ LÀ GÌ?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

GIÚP TẤT CẢ CHÚNG SINH GIÁC NGỘ, GỌI LÀ PHẬT SỰ

GIÚP TẤT CẢ CHÚNG SINH GIÁC NGỘ, GỌI LÀ PHẬT SỰ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU CHÚNG TA KHÔNG GIÁC NGỘ, CHẲNG THỂ LÃNH HỘI

NẾU CHÚNG TA KHÔNG GIÁC NGỘ, CHẲNG THỂ LÃNH HỘI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

NGỦ NGHÊ LÀ HÔN TRẦM, CHẲNG PHẢI LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BẠN LÀ TỰ MÌNH GIÁC NGỘ, TỰ MÌNH TU HÀNH CHỨNG QUẢ

BẠN LÀ TỰ MÌNH GIÁC NGỘ, TỰ MÌNH TU HÀNH CHỨNG QUẢ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

NHÌN THẤY TẬT XẤU CỦA MÌNH, ĐÂY LÀ GIÁC NGỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

CHÚNG SINH TỰ MÌNH GIÁC NGỘ TỰ MÌNH ĐỘ MÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không